O kreditnom systéme prípravy

Ako každý šport má svoje pravidla, tak aj príprava na sviatosť birmovania má „svoje pravidlá“, ktoré sa nazývajú „kreditný systém“. Tento kreditný systém má byť pomocou pre birmovancov, aby sa dobre pripravili na prijatie sviatosti a zároveň kladie rovnaké požiadavky na všetkých. Výnimku z neho majú len dospelí, ktorí sa budú pripravovať individuálne, viac samotným štúdiom Katechizmu Katolíckej Cirkvi.

Kreditný systém je založený na zbieraní kreditov, ktoré birmovanci dostávajú po jednotlivých akciach. Nie je to žiadna „mena“, ide skôr o ohodnotenie snahy a aktivity birmovanca.

Kedysi sa príprava birmovancov sústredila len na učenie otázok z katechizmu, boli však iné podmienky v spoločnosti, kde sa nemohla viera prežívať vo väčšej slobode. Viera však nie je statickou skutočnosťou ale je spojená so životom a preto kreditný systém zahŕňa viacero oblastí našej viery:

Je to oblasť vedomostí:Každý kresťan katolík by mal poznať obsah svojej viery, ktorý je zhrnutý v Katechizme Katolíckej Cirkvi. Potrebujeme vedieť, čo vlastne veríme.

Ďalej je to oblasť spoločenstva a sviatostí: Viera sa žije a rozvíja v spoločenstve, bez spoločenstva sa môže stať subjektívnou a zameranou na seba. Láska sa dá žiť len s inými. Pre vitalitu duchovného života potrebujeme sviatosti, ktoré v nás prehlbujú a živia život milosti – priateľstvo s Bohom. 

Treťou oblasťou je služba vo farnosti: Dospelý kresťan nie je len pasívnym divákom nejakého predstavenia ale sa zapája do rôznych foriem služby vo farnosti. Láska sa prejavuje konkrétnými skutkami a ochotou poslúžiť. 

A posledná oblasť sa dotíka univerzality Cirkvi a iných kresťanských spoločenstiev, ktoré môžu byť obohatením pre život viery. 

Počet kreditov sa v mesačných intervaloch aktualizuje, preto si môžu birmovanci i rodičia pozrieť aktuálny stav kreditov na farskej stránke v podsekcii kredity. Pri vyrušovaní, obchádzaní kreditného systému, podvádzaní môžu byť birmovancovi odobraté kredity do výšky – 50 kreditov. 

Na to, aby birmovaec mohol pristúpiť k sviatosti birmovania potrebuje za celú prípravu získať potrebný počet kreditov. Tento počet kreditov zahŕňa minimum prípravy: nedelné sväté omše, mesačné sv. spovede a vedomosti. Ostatné aktivity sú dobrovoľné, no birmovanec môže svojou aktivitou nahradiť kredity za vedomosti kreditmi z rôznym aktivít. Ak birmovanec nedosiahne potrebný počet kreditov, jeho „birmovka“ sa oddiali a to aj zo spravodlivosti voči ostatným, ktorí sa snažia zodpovedne pripravovať. 

Tieto „kreditné“ pravidlá hry dávajú birmovancom väčšiu slobodu vybrať si zodpovedajúce aktivity a prispôsobiť svoj program príprave a zároveň pozývajú každého birmovanca k väčšej zodpovednosti za svoju prípravu. 

Kredity je možné získať za nasledovné aktivity: 

OKRUH VEDOMOSTÍ: 

Každý kresťan katolík by mal poznať obsah svojej viery, ktorý je zhrnutý v Katechizme Katolíckej Cirkvi. Potrebujeme vedieť, čo vlastne veríme.

Test  (2x počas prípravy)

50  kreditov/test

Náboženská kniha – referát na stretku

10    kreditov

OKRUH SPOLOČENSTVA A SVIATOSTÍ:  

Viera sa žije a rozvíja v spoločenstve, bez spoločenstva sa môže stať subjektívnou a zameranou na seba. Láska sa dá žiť len s inými. Pre vitalitu duchovného života potrebujeme sviatosti, ktoré v nás prehlbujú a živia život milosti – priateľstvo s Bohom. 

Stretko 

5    kreditov

Sv. omša - nedeľa/ prik. sviatok

3    kredity 

Sv. spoveď / raz mesačne

10    kreditov

   

Pokarhanie

Od - 10  do – 50 kreditov

OKRUH SLUŽBY A FARSKÝCH AKTIVÍT:

Dospelý kresťan nie je len pasívnym divákom nejakého predstavenia ale sa zapája do rôznych foriem služby vo farnosti. Láska sa prejavuje konkrétnými skutkami a ochotou poslúžiť. 

Ruženec, krížová cesta v kostole

2 kredity

Služby pri sv. omši:

 

Miništrovanie

kredity

Spievanie v spevokole

kredity

Čítanie

kredity

Upratovanie kostola

kredity

Jasličková slávnosť

10 kreditov

Dobrá novina pred Vianocami  

10 kreditov

OKRUH MIMOFARSKÝCH AKCII

Cirkev je univerzálna a otvorená pre všetkých. Iné spoločenstvá a kresťanské akcie nás môžu vo viere posilniť a obohatiť.

Koncert, evanjelizačné stretnutie

 10 – 30 kreditov

Víkendovka pre birmovancov

 20 kreditov

Formačné kurzy

 20 – 30 kreditov