Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. "Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324). Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: "Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život." (Jn 6,53)  
 • Praktické pokyny

  V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v mesiaci máji. Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra . Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka. Žiaci 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na farský úrad. S prihláškou je potrebné doniesť aj krstný list dieťaťa ak nie je krstené v našej farnosti . Súčasťou prípravy je aj pravidelná účasť dieťaťa na sv. omšiach počas prípravy.
 • Dospelí a chorí

  Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade.  
  Každý prvý piatok v mesiaci ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie na území našej farnosti všetkým tým, ktorí sú imobilní v ich domácnostiach. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle farského úradu, alebo v sakristii kostola.  
 • Podmienky prvého svätého prijímania detí

  Dieťa môže pristúpiť k sviatosti Eucharistie, ak:

  • dosiahne"Vek užívania rozumu", čiže najmenej 7 rokov a viac
  • Dieťa sa samo a slobodne rozhodlo
  • Absolvovanie prípravy: "Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo." (c. 913 § 1 Kódexu cirkevného práva)