Milodar na opravu strechy farského kostola

 

Strecha farského kostola si vyžaduje opravu v dôsledku staršej strešnej krytiny, ktorá sa láme a tak vzniká nebezpečenstvo poškodenia omietok v dôsledku zatekania. Z tohto dôvodu bol zriadený osobitný transparentný účet v Slovenskej Sporitelni, ktorý bude výlučne slúžiť na získanie potrebných prostriedok na rekonštrukciu strechy. Po nazbieraní dostatočného objemu finančný prostriedkov bude možné v spolupráci s ekonomickou radou farnosti vybrať dodávateľa tohto diela. Transparentný účet je vedený na právnickú osobu Farnosť Skýcov, teda môže byť otvorený dlhodobo a nezaniká odchodom kňaza z farnosti. Farnosti bolo doručených niekoľko nezávislých cenových ponúk na opravu strechy, ktoré majú časpvé obmedzenie a môžu byť aktualizované vzhľadom na aktuálne cenové pomery. Firmy môžu taktiež predložiť nové cenové ponuky na realizáciu diela. Zámer opravy strechy má byť transparentný od prijatia milodarov po uskutočnenie samotného diela.
 
Číslo transparentného účtu:  SK2209000000005204936575

 

Na transparentný účet môžete prispieť aj prostredníctvom tohto QR kódu: