SVIATOSŤ BIRMOVANIE MÁ VIESŤ KRESŤANA K HLBŠIEMU ZJEDNOTENIU S KRISTOM, K ŽIVŠEJ DÔVERNOSTI S DUCHOM SVÄTÝM, S JEHO ČINNOSŤOU A S JEHO DARMI, ABY MOHOL LEPŠIE VZIAŤ NA SEBA APOŠTOLSKÉ POVINNOSTI KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA.
  • Praktické pokyny

    NA BIRMOVKU SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ TEN, KTO BÝVA VO FARNOSTI SKYCOV.
    • PRI ODOVZDANÍ PRIHLÁŠKY NA FARSKOM ÚRADE SA BIRMOVANCI DOZVEDIA ĎALŠIE POKYNY K PRÍPRAVE
    • ZAČIATOK A PRIEBEH PRÍPRAVY BUDE VYHLÁSENÝ VO Farských oznamoch.
  • Prihláška